Meziklasí 🌾🏘️🌾


Systém obrany 🛡️

Historické

meziklaský obranný systém patří k jedněm z nejunikátnějších na světě. Vznikl relativně nedávno (90. léta minulého století), kdy se do Meziklasí donesla novina, že už existují státy jiného typu než polis a že některé z těchto států mají zálusk na jejich legendární kulinářské recepty.

Tento článek popisuje proces vzniku, detaily (ne)fungování a v neposlední řadě tragický zánik této legendární skupiny.

První meziklaský sněm

Na naléhání občana Ygora byl poprvé za dobu existence vesnice svolán sněm, na kterém se demokraticky hlasovalo o tom, jak před okolními státy uchránit své recepty. Hlasování se zúčastnila nadpoloviční většina obyvatel vesnice, tedy 3 voliči, a poměrně zmatená žába, kterou však účast brzy omrzela.

Bodový záznam sněmu v místní kronice obsahuje následující informace:

  • Občan Ygor navrhl založit obraný systém.
  • 1/3 přítomných se zdržela hlasování.
  • Další třetina přítomných přiznala, že se účastní jenom kvůli občerstvení a že ji hlasování nezajímá.
  • Nakonec vyhrál návrh občana Ygora s ~33.3% hlasů přítomných voličů.
  • Byl dohodnut termín dalšího setkání pro diskuzi podoby budoucího obraného systému.
  • Došly chlebíčky a sněm byl rozpuštěn.

Druhý meziklaský sněm

Dalšího sněmu se zúčastnili všichni, kdo hlasovali pro založení obranného systému, tedy Ygor. Zde však nastal poněkud závažný problém: uchazečů o funkce bylo výrazně méně než funkcí samotných. Z tohoto důvodu byli někteří nuceni zastávat více než jednu funkci najednou:

Hlavní generál: Ygor
Vojenský soudce: Ygor
Šéf tajných služeb: Ygor
Agent tajných služeb: Přísně tajné
Plukovník: Ygor
Desátník: Ygor
Vojín: Ygor
Kapelník: Ygor
Kuchař: Ygor
Věštec: Ygor
Žalářník: Ygor
Skladník munice: Ygor

Na sněmu rovněž nastal problém tehdy, když při tréninku zavelel plukovník Ygor svému pluku, aby nastoupil do řady. Jelikož byl pluk tvořen pouze Vojínem Ygorem, řada nepůsobila slovy plukovníka Ygora dostatečně „majiestátnjě.“

Tento problém však záhy vyřešil Generál Ygor, který postavil vojína Ygora mezi dvě rovnoběžná zrcadla. Poté řada z některých úhlů působila „podstiatně impozjantněji“ a všichni mohli jít domů.

Zánik armády

Chvíli po založení meziklaské armády se stal skandál, který jí byl osudný. Kuchař tehdy navedl desátníka, aby ukradl skladníkovi munici a dal ji do zástavy za útratu v hospodě. Na to ale nešťastnou náhodou přišel agent tajných služeb a podal generálovi zprávu, který rozjel vyšetřování napříč celou armádou. Nakonec byl desátník vojenským soudem odsouzen a žalářníkem uvržen do žaláře. A to bylo poprvé v historii lidstva, kdy neuváženými činy jediného člena armády ve vězení skončila armáda celá.

Obyvatelé Meziklasí se nakonec rozhodli, že místo vytváření náhradní armády počkají, až ta stará bude propuštěna. Jelikož však v žaláři skončil i vojenský věštec, tak nikdo neví, jak dlouho toto čekání potrvá.